Changes

Բունիաթյան Հրաչյա Խաչատուրի

Ավելացվել է 15 բայտ, 12:30, 1 Օգոստոսի 2014
Առանց խմբագրման ամփոփման
*Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
*Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորները, կազմող՝ Լ.Պ. Ղարիբջանյան, Երևանի համալս. հրատ., 1999, 152էջ:
*Բունիաթյան Հրաչյա Խաչատուրի: ՀՀ գիտ. ազգային ակադեմիա: Անձնակազմը. - Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. - 2003. - էջ 45:*Բունիաթյան Հրաչյա Խաչատուրի: Հայկական համառոտ հանրագիտարան. - Եր. - 1990. - Հ. 1. - էջ 580:*Գայոյան Ա., Ականավոր գիտնականն ու մանկավարժը: Սովետական Հայաստան. - 1977. - 18 նոյեմբերի:*Գյուրջինյան, Ռ., Գիտնականներ և սաներ: Սովետական Հայաստան. - 1968. - 3 փետրվարի:*Դավթյան Մ., Հրաչյա Բունիաթյան: Երևանի համալսարան. - 1973. - № 2. - էջ 19-21:*Հ. Բունիաթյանը ուղեղի ուսումնասիրման միջազգային ընկերության անդամ: Առողջապահություն. - 1962. - № 5. - էջ 12:*Հայ գիտնականը Միջազգային ընկերության անդամ: Սովետական Հայաստան. - 1962. - № 6. - էջ 12:*Սիմոնյան Ա., Հայկական կենսաքիմիական դպրոցի հիմնադիրը. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Հ. Խ. Բունիաթյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ: Հայաստանի բժշկագիտություն. - 2007. - Հ. 47, № 3. - էջ 96-97:*Бунятян Рачья Хачатурович: Акад. наук РА. Персональный состав. - Ер.: Изд-во АН Арм ССР. - 2003. - С. 50.*Выдающийся биохимик и организатор науки: (К 80-летию со дня рождения Р.Х. Буниатяна): Нейрохимия. - 1987. - Т. 6, № 3. - С. 456-458.*Галоян А. А., К 70-летию со дня рождения Р.Х. Буниатяна: Биологический журнал Армении. - 1977. - Т. 30, № 5. - С.101-104.*Галоян А. А, Краткий очерк жизни, научной педагогической и общественной деятельности Р.Х. Буниатяна: Вопросы биохимии мозга. - 1978. - - Т. 13. - С. 5-8. (Ин-т биохимии АН АрмССР).*Рачья Хачатурович Бунятян. (К 50-летию со дня рождения и 28-летию научно-педагогической деятельности): Известия (АН АрмССР). - *Биологические и сельскохозяйственные науки. - 1957. - Т. 10, № 6. - С. 3-10 (Список научный работ Г.Х. Буниатяна, с. 7-10, 60 назв.).
Рачья Хачатурович Буниатян. (К 60-летию): Вопросы мед. химии. - 1967. - Т. 13, Вып. 6. - С. 643-644.
*60-летие Р.Х. Бунятяна: Биол. журн. Армении. - 1967. - Т. 20, № 5. - С. 111-115.
*[http://www.ysu.am/persons/hy/Hrachya-Buniatyan Հրաչյա Բունիաթյան, ԵՊՀ պաշտոնական կայք:]
*[http://www.ysu.am/newspaper/hy/1380537157#.U9NKL_ldVNo ԵՊՀ ռեկտորները, ԵՊՀ պաշտոնական կայք:]
6701
edits

Նավարկման ցանկ