Հովսեփյան Լիանա Սամվելի

Hayazg-ից
Հովսեփյան Լիանա Սամվելի
Овсепян Лиана Самвеловна
Hovsepyan-liana.jpg
Անգլերեն: Hovsepyan Liana
Հայերեն: Հովսեփյան Լիանա Սամվելի
Ծննդյան տարեթիվը: 26.07.1941
Ծննդավայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Լեզվաբան, հայագետ:


Կենսագրություն

Ծնվել է 1941թ. հուլիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում:

Կրթություն

 • 1963թ. ավարտել է ԵՊՀ-ն:
 • ՀՍՍՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1974-1981թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի գիտական քարտուղար:
 • 1981-1986թթ.՝ տիպաբան-զուգադրական հետազոտությունների բաժնի վարիչ:
 • 1990-1995թթ.՝ փոխտնօրեն:

Ձեռքբերումներ

 • 1988թ.՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
 • ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի անդամ:
 • Հայոց լեզվի բարձրագույն խորհուրդի անդամ:
 • ԲՈՀ-ի լեզվաբանության գծով գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդի անդամ:
 • ՀՀ ԳԱԱ նախագահության պատվոգիր:
 • ՀՀ ԳԱԱ նախագահության գովեստագիր:

Այլ

 • Ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայերենի, հայ լեզվաբանության պատմության, հայոց լեզվի տիպաբանության հարցերին:
 • Կարդացվող դասընթացներն են՝ լեզվաբանության ներածություն, ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվափիլիսոփայություն, մասնագիտական արդիական խնդիրներ:
 • Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներն են՝ հայոց լեզվի պատմություն, բարբառագիտություն և բառարանագրություն, հայերենի կառուցվածքային և պատմական տիպաբանություն, լեզվի ձևայնացված նկարագրություն և կաղապարում, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներ, գրական լեզվի նորմավորման խնդիրներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների

 • INTAS 1997 ծրագրով «ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն»:
 • UNDP 2005:
 • UNDL Foundation 2007:
 • Tokyosoft 2008 ծրագրերով` «UNL-ի (համընդհանուր համացանցային լեզվի) հայկական մոդուլը»:

Մատենագիտություն

 • Հովսեփյան Լ. Ս., Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Բ, «Հոլովում» բաժինը, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1975:
 • Հովսեփյան Լ. Ս., Սովետահայ լեզվաբանությունը 60 տարում, ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1982:
 • Հովսեփյան Լ. Ս., Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք, Լեգալ պլյուս հրատարակչություն, Երևան, 2003:
 • Հովսեփյան Լ. Ս., Գրաբարի բառակազմությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1987:
 • Հովսեփյան Լ. Ս., ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն, «Վան Արյան» հրատարակչություն, Երևան, 1997:
 • Հովսեփյան Լ. Ս., Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք, Լեգալ պլյուս հրատարակչություն, Երևան, 2003:
 • Հովսեփյան Լ. Ս., Հայոց լեզու. Գրականություն, Երևան, Անտարես հրատարակչություն, 2006:

Հոդվածներ

 • Էդուարդ Բագրատի Աղայան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», Երևան 2013:
 • Գրաբարի հոլովատիպերի կառուցվածքային դասակարգում, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2012:
 • Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2011:
 • Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին), «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», Երևան 2010:
 • Անորոշ դերբայի կիրառությունը Մատթեոսի ավետարանում հունարեն բնագրի համեմատությամբ, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2010:
 • Ընդհանուր լեզվաբանության հարցերը Գ.Ջահուկյանի աշխատություններում, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2010:
 • Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին), «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», Երևան 2010:
 • Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի վիճակագրական քննություն, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2009:
 • Բառակազմական տիպեր, եղանակներ և միջոցներ, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2009:
 • Հայոց լեզվի պատմության հիմնախնդիրներն ու սկզբունքները, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2008:
 • Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները, Ջահուկյանական ըներցումներ, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2007:
 • Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր, Արևելագիտության հարցեր, հատոր VI, Երևան, 2006:
 • Բառերի ստուգաբանական և բառակազմական վերլուծությունը հայոց լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում, Ջահուկյանական ըներցումներ, Երևան, 2006:
 • Խոսք հիշատակի, Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2006:
 • Արդի արևելահայ ուղղագրության պատմական հիմքերը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2005:
 • Արդի արևելահայ ուղղագրության պատմական հիմքերը, հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Վանաձոր, 2005:
 • Միջին հայերենի ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները, Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները, Երևան, 2004:
 • Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն), ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան 2004:
 • Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003:
 • Յու.Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2003:
 • Հայնրիխ Հյուբշման, Գիտություն և տեխնիկա, Երևան, 2003:
 • Նախախնամություն» տերմինի իմաստային առնչությունները, Գիտական աշխատություններ.Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան, 2003:
 • Հայոց լեզու, Քրիստոնյա Հայաստան, Երևան, 2001:
 • Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ), Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2000:
 • Գևորգ Ջահուկյան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000:
 • Վաստակաշատ լեզվաբանը (Վ.Քոսյան), Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում,1997:
 • Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն), ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան, 1995:
 • Լեզվաբանություն, ՀՀ ԳԱ 50-ամյա հոբելյանը, Երևան, 1995:
 • Խառը տիպի կաղապարները գրաբարի բառակազմության մեջ, Միջազգային հայերենագիտական 2-րդ գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1993:
 • Բոլոնիայի հայագիտական կոնֆերանսը, Հայաստան (թերթ), Երևան:
 • Հայերենագիտություն, Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989:
 • Առում, Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989:
 • Գրաբարի բառակազմական հիմքակազմությունը, Հայոց լեզվի պատմության հարցեր, հատոր 2, Երևան,1985:
 • Հին հայերենի պատմության շրջանաբաժանման մասին, Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով, Երևան,1984:
 • Գրական հայերենի նորմավորման պատմությունից, Հայոց լեզու և գրականություն միջբուհական ժողովածու, 1-2, Երևան,1983:
 • Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովը, Պատմա-բանասիրականհանդես, 1982:
 • Ֆորտունատով Ֆ. Ֆ., Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 7, Երևան, 1981:
 • Միջին հայերեն, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 7, Երևան, 1981:
 • Մեռած լեզուներ, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 7, Երևան, 1981:
 • Մեյե Անտուան, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 7, Երևան, 1981:
 • Հոլովում, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 6, Երևան, 1980:
 • Հոլով, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 6, Երևան, 1980:
 • Հայերեն, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 6, Երևան, 1980:
 • Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,Երևան,1974:
 • Ռ.Ավոյան, Լեզվական նշանի իմացաբանական մի քանի հարցեր, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1972:
 • Անունների հոգնակին միջին գրական հայերենում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 1970:
 • Միջին հայերենի հարցերը լեզվաբանական գրականության մեջ, Երիտասարդ գիտաշխատող, Երևան,1968:

Տե՛ս նաև

 • Ով ով է.հայեր(կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ.,Հ.1,Աբալյան-Ղուշչյան,2005:
 • Երևանի պետական համալսարան: