Անասյան Հակոբ Սեդրակի

Hayazg-ից
Անասյան Հակոբ Սեդրակի
Анасян Акоп Седракович
Anasyan Hakob.jpg
Անգլերեն: Anasyan Hakob
Հայերեն: Անասյան Հակոբ Սեդրակի
Ծննդյան տարեթիվը: 15.05.1904
Ծննդավայրը: Էսքիշեհիր, Արևմտյան Հայաստան
Մահվան տարեթիվը: 28.01.1988
Մահվան վայրը: Լոս Անջելես, ԱՄՆ
Համառոտ տվյալներ:
Պատմաբան-աղբյուրագետ, մատենագետ-բանասեր:

Կենսագրություն

Ծնվել է 1904թ. մայիսի 15-ին Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդի նահանգի Էսքիշեհիր քաղաքում:

Կրթություն

 • 1925թ. ավարտել է Վենետիկի Ս. Ղազարի Մխիթարյան վարժարանը:
 • 1931-1934թթ. Փարիզում հետևել է Կ. Բասմաջյանի հայագիտական դասընթացներին:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1936-1947թթ.՝ ԵՊՀ գիտաշխատող:
 • 1947-1977թթ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող:
 • 1979-1988թթ.՝ Կալիֆոռնիայի համալսարանի մերձավորարևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի աշխատակից:
 • Աշխատակցել է «Երկունք», «Էջմիածին», «Պատմա-բանասիրական հանդես», «Բազմավեպ», «Հանդես ամսօրյա», «Սիմոն», «Շողակաթ» և այլ պարբերականների:

Ձեռքբերումներ

 • 1962թ.՝ պատմական գիտությունների թեկնածու:
 • 1984թ.՝ Կալիֆոռնիայի համալսարանի պատվավոր դոկտոր:
 • Կալիֆոռնիայի համալսարանի Գրիգոր Նարեկացու անվան հայագիտական ամբիոնի պատվավոր անդամ:

Այլ

 • Հենրիկ Անասյանի հայրն է, Արմեն Անասյանի պապը:
 • 1936թ. ներգաղթել է Հայաստան:
 • Տիրապետել է հին և նոր բազմաթիվ լեզուների:
 • Հեղինակ է 100-ից ավելի աշխատությունների, որոնք հիմնականում նվիրված են միջնադարյան Հայաստանի քաղաքակական կացությանը, կրոնի պատմությանը, մշակույթին, գրականությանը, լեզվին, մատենագրությանն ու մատենագիտությանը:
 • Նա զգալի ավանդ ունի հայ ազգային-ազատագրական շարժումների պատմության ուսումնասիրման բնագավառում: «Նպաստ մը հայոց ազատագրական պատմության (ԺԷդար). Մահտեսի Շահմուրատ և Հովհաննես Թութունջի»(1934), «XVII դ. ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում» (1961), «Ստեփանոս Սալմաստեցի» (1981) և այլ աղբյուրագիտական ու պատմագիտական մենագրություններում իր իսկ հայտնաբերած վավերագրերի միջոցով վեր է հանել հայ ազատագրական շարժումների չուսումնասիրված կամ պակաս ուսումնասիրված շատ դրվագներ, լուսաբանել հայ ժողովրդի ծանր վիճակը թուրք-պարսկ.տիրապետությունների ներքո, արժեքավոր նոր տվյալներ ի հայտ բերել ֆրանսիական և հաբեշական արքունիքների հետ հայ քաղաքական շրջանակների հարաբերությունների վերաբերյալ:
 • Աղբյուրագիտական, բնագրագիտական կարևոր նշանակություն ունեն «Հայկական աղբյուրները Բյուզանդիայի անկման մասին» (1957), «Հովհաննես Կամենացի. Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու» (1964), «Վարդան Այգեկցին իր նորահայտ երկերի լույսի տակ» (1969), «Գրիգոր Շղթայակրի պատմական մեծ հիշատակարանը» (1980) և այլ աշխատություններ: Անասյանը կազմել և հրատարակել է վերոհիշյալ հեղինակների երկերի գիտաքննական բնագրերը՝ մանրամասն ծանոթագրություններով: «Վարդան Այգեկցին իր նորահայտ երկերի լույսի տակ» ուսումնասիրությունը կարևոր ներդրում է հայ մատենագրության պատմության մեջ:
 • Հայտնաբերել է Վարդան Այգեկցու «Գիրք հաստատութեան և արմատ հաւատոյ» (Մատենադարան, ձեռ. դ2080) դավան. Բնույթի ժողովածուն, «Վասնշատահաջ քննողացն հանդիմանութիւն» նամակը և «Վասն անիրաւ բամբասողաց եկեղեցւոյս Հայաստանեայց» գրվածքը: Անասյանը նորովի է ներկայացրել առակագիր Վարդան Այգեկցուն՝ որպես իր ժամանակի մեծագույն աստվածաբաններից մեկի: «Արմատ հաւատոն» նվիրված է Հայ եկեղեցու դավանության և նրա կարգերի պաշտպանությանը՝ «ընդդեմ երկաբնակաց և ամենայն հերձուածողաց»: «Արմատհաւատոն» ընդգրկում է և՛ դավանական, և՛ ծիսական խնդիրներ: Հայագիտության նվաճումներից է Անասյանի «Հայկական մատենագիտություն. Ե–ԺԸ դդ.» կոթողային աշխատությունը: Հրատարակվել են բազմահատոր այս աշխատության միայն առաջին երկու հատորները (1959,1976): Գիրքն ունի աղբյուրագիտական, բնագրագիտական, ձեռագրագիտական, պատմագիտական, բանասիրական արժեք և հայ մատենագրության համապարփակ մի հանրագիտարան է: Այստեղ ներկայացվել է հայկական մատենագրության շուրջ 1500-ամյա ձեռագիր և տպագիր ժառանգությունը, հանրագումարի են բերվել ու գնահատվել հայ մատենագրության անցած բազմամյա ուղու արդյունքները: Անասյանը գիտականորեն դասակարգել է հայերեն բնագրերը, բացահայտել խմբագրությունների ժամանակային սահմանները, փոխադարձաղերսն ու առնչությունները, նշել հիմնական ու օժանդակ գրականությունը, աշխատությունների մասին գրված գրախոսականները:
 • Կազմել է նաև Փավստոս Բուզանդի (1953),Մխիթար Գոշի (1954), Եղիշեի (1957), Կիրակոս Գանձակեցու (1961), Կոստանդին Երզընկացու (1962), Արիստակես Լաստիվերցու (1963), Սայաթ-Նովայի (1963) երկերի մատենագիտությունները: Մեծ է Անասյանի դերը Հայ եկեղեցու պատմության, դավանանքի, աստվածաբանական գրական ուսումնասիրման ասպարեզում: Արժեքավորեն հատկապես Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության և նրան աղերսվող «Աստվածաշունչ մատյանի հայկական բնագիրը» (1966,1972), «Էջմիածնի տպարանի սուրբ գրային հրատարակությունները» (1972), «Հայ համաբարբառային գրականությունը և հայ մատենագրության համաբարբառը» (1972) հետազոտությունները: Անասյանը հանգել է այն եզրակացության, որ Աստվածաշնչի հայերեն հնագույն թարգմանությունը կատարվել է մինչև 431-ը,ասորական Պեշիտտայից: Առանձին ուսումնասիրման նյութ է դարձրել «Ներսես Շնորհալին և Արմատ հաւատոյ» ժողովածուն, բացահայտել այդ ժողովածուի աղբյուրները՝ հանձինս Իրենեոս Լուգդոնացու, Բիտալիոս Անտիոքացու, Գրիգոր Սքանչելագործի, Հակոբ Սրճեցու, Զենոբ Եդեսացու, Դահեղա Եդեսացու, Կղեստինոս Հռոմայեցու և Բարսումա Անտիոքացու ստեղծագործությունների:

Մատենագիտություն


Տե՛ս նաև

 • Ով ով է.հայեր (կենսագրական հանրագիտարան:Երկու հատորով),ՀՀ խմբ. հանձնաժողով՝ Հ. Մ. Այվազյան (գլխ. խմբագիր) և ուրիշներ,Երևան,Հայկական հանրագիտարան հրատ., Հ.1, Աբալյան-Ղուշչյան, 2005:
 • «Քրիստոնյա Հայաստան» հանրագիտարան, գլխ. խմբ. Հովհ. Այվազյան, Հայկական հանրագիտարան հրատ., Երևան, 2002, էջ 57-58:
 • Հայ պատմադավանաբանական գրականության թանկարժեք հուշարձանը. «Գիրք հաստատութեան եւ արմատ հաւատոյ», «Էջմիածին», 1972, դ 8–9:
 • Հետազոտական ակնարկներ, հ. 1, Վնն., 1984: Մանր երկեր, Լոս Անջելես, 1987:
 • Հակոբ Սեդրակի Անասյան, Լոս Անջելես,1984:
 • ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի կայք:
 • Մատենագիտության դասականը. Հակոբ Անասյան: