Գասպարյան Սեդա Քերոբի

Hayazg-ից
Գասպարյան Սեդա Քերոբի
Гаспарян Седа Керобовна
Gasparyan Seda.jpg
Անգլերեն: Gasparyan Seda
Հայերեն: Գասպարյան Սեդա Քերոբի
Ծննդյան տարեթիվը: 30.06.1946
Ծննդավայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Համառոտ տվյալներ:
Լեզվաբան:


Կենսագրություն

Ծնվել է 1946թ. հունիսի 30-ին Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում:

Կրթություն

 • 1968թ. ավարտել է ԵՊՀ:

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1969թ.-ից՝ ԵՊՀ դասախոս:
  • 1993թ.-ից՝ անգլերեն բանասիրության ամբիոնի վարիչ:
 • 1994թ.-ից՝ Հայաստանի անգլախոսների միության փոխնախագահ:
 • 1995թ.-ից՝ ԵՊՀ օտար լեզուների մասնագիտական խորհրդի նախագահ:
 • 2003թ.-ից՝ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցացիայի նախագահ:

Ձեռքբերումներ

 • 1994թ.՝ բանասիրական գիտությունների դոկտոր:
 • 1996թ.՝ պրոֆեսոր:

Այլ

 • Զբաղվում է գեղարվեստական ստեղծագործության ընկալման, հասկացման և մեկնաբանման, թարգմանության խնդիրներով:
 • Կազմել է բուհական դասագրքեր, ձեռնարկներ:

Մատենագիտություն

 • Գասպարյան Ս.Ք., Մուրադյան Գ., Գասպարյան Ն., Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր) | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Նորիրադրություն. Կրթական խնդիրներ | Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտական աշխատությունների ժողովածու, N1, Երևան, 2007 էջ 7-9:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ. (համահեղինակ):
 • Գասպարյան Ս.Ք., Ա. Բարլեզիզյան, ՀՀ միջնակարգ հանրակրթական հաստատությունների օտար լեզուների առարկայական չափորոշիչներ | Երևան, 2003, 54 էջ:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գիրունյան Գ., Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (586), ՀՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1993, էջ 88-96:
 • Гаспарян С.К., Лингвопоэтика образного сравнения | Издание 2-е, исправленное, дополненное, изд.-во “Лусакн”, Ереван, 180 с.
 • Гаспарян С.К., Фигура сравнения в функциональном освещении | Ереван, изд.-во Ереванского Университeта, 2000 324 с.
 • Гаспарян С.К., О. Ахманова, Н.Гвишиани, Диалектическое единство лингвостилистического и лингвопоэтического изучения художественной литературы | Монография, Диалектика единичного, особенного и всеобщего в науке о языке. Москва,1980, (с.149-160).
 • Gasparyan S., A. Chubaryan, R. Karapetyan, Practice in Academic Discource (Advanced Level) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook. Lezvakan Horizon, Yerevan, 120 p.
 • Gasparyan S., Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska, Grzegorz Szpila, In Search of (Non) Sense | Monograph, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, (293p.), (with co-authors).
 • Gasparyan S., Muradyan G., A Survey of English Studies in Armenia (203 -223) // European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Book II. / Ed. by Renate Haas & Balz Engler | University of Leicester Press, Great Britain, 240p.
 • Gasparyan S., Matevosyan A., English Style In Action | Manual, Lusakn, Yerevan 2008, 158p.
 • Gasparyan S., Renate Haas, Balz Engler, European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Book II | Monograph, Great Britain, University of Leicester, 2008, (240p.), (with co-authors).
 • Gasparyan S., Matevosyan A., English Style in Action | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Manual. Yerevan, Lusakn Publishers, 2008, 168p.
 • Gasparyan S., Kuyumgyan S., Philological Insights | Manual, Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Manual. Yerevan, Lusakn Publishers, 2007, 292p.
 • Gasparyan S., On Objectivity of Understanding Verbal Art (pp 67-72) // The Knowledge of Literature. Vol. V / Ed. by Angela Locatelli | Bergamo University Press, Sestante Edizioni, 2006, 150 p. (with co-authors).
 • Gasparyan S., Angella Locatelli, The Knowledge of Literature. Vol. V | Monograph, Bergamo University Press, 2006, (p.149), (with co-authors).
 • Gasparyan S., Poghosyan O., Balakhanyan M., English for University Students (Develop your Language Skills) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005, 334p.
 • Gasparyan S., Alexandryan L., English - 2003 (a bank of entrance examination tests) | Yerevan, Lusakn Publishers, 2003, 388p.
 • Gasparyan S., Knyazian A., Academic English for Linguists. (advanced level) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook,Yerevan, Lusakn Publishers, 2002 218 p.,
 • Gasparyan S., Minasyan A., Academic English for History Students (advanced level) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook), Yerevan, Lusakn Publishers, 2002, 160 p.
 • Gasparyan S., Harytyunyan G., On the Pragmalinguistic Analysis of Expressive Means | Foreign Languages of Higher School", Yerevan, 1998, pp. 18-28.
 • Gasparyan S., Grigoryan G., Chubaryan A., Mkrtchyan S., Poghosyan O., Tests for Practice (with keys) | Manual, Yerevan, Lusakn Publishers, 1997, 176p.
 • Gasparyan S., Ayunts A., On Image Polyphony | Problems of English Philology, Abstracts, YSU press, 1996, p. 27.
 • Gasparyan S., Matevosyan A., Exercises in English Style | Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 1991, 44p.
 • Gasparyan S., Matevosyan A., On the Linguostylistic Analysis of the Text | Academic Papers in Foreign Languages, YSU publ. Yerevan 1990, pp. 43-52.

Հոդվածներ

 • Գասպարյան Ս.Ք., Հայոց ցեղասպանության պատճառները` ըստ Ռ. Սյունիի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 57-73:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գյունտեր Լյուիի «ճշմարտությունը» հայոց ցեղասպանության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 3-17:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գյունտեր Լյուիի «ճշմարտությունը» հայոց ցեղասպանության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2013թ., էջ 3-17:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Ղազարյան Մ., Գրական կերպարի ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 4 «Լուսակն» հրատ., Երևան, Էջ 10-17:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գասպարյան Լ., Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության խնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 48-58:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գասպարյան Լ., Խորենացու «Պատմութիւն հայոց» երկի վերնագիրը և դրա անգլերեն թարգմանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 132.2, Երևան 2010թ., էջ 40-47:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գասպարյան Լ., Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության խնդիրներ | Վէմ, ամահայկական հանդես, թիվ 3(28), «Վէմ հանդէս» հրատ. ՍՊԸ, Երևան, էջ 145-156:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Պողոսյան Օ., Ներգործման գործառույթի իրացումը գրաքննադատական շարադրանքում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1, «Լուսակն» հրատ., Երևան, Էջ 48-55:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Լեզվական միավորների հարաբերակցության խնդիրը թարգմանության մեջ | Օտար լեզուները Հայաստանում, N1, Երևան, 2008 էջ 3-12:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գասպարյան Լ., Թարգմանական «բաց». անփութություն թե միտում | Օտար լեզուները Հայաստանում, N 3-4, «Կրթության ազգային ինստիտուտ» հրատ., Երևան, Էջ 76-92:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 79-83:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հասարակական գիտություններ, No 3, Եր., Երևանի համալսարանի հրատ. Էջ 79 - 83:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Սարգսյան Մ., Խորհրդանիշը` որպես բառարվեստի ստեղծագործության հանգուցային տարր | Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, No 3 (24) Եր., «Ասողիկ» հրատ. Էջ 140-146
 • Գասպարյան Ս.Ք., Ոչ բառացի թարգմանություն, թե փոխաբերական տեղաշարժ | Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով: «Պ.Ե.Ն»-ի միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., «Ա և Մ» հրատ. Էջ 55-63:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Շեքսպիրյան բառի բազմաձայնությունը | Աստղիկ, գիրք թարգմանչաց, No 12, Եր., «Սահակ Պարթև» հրատ. Էջ 9-13:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Թովմասյան Հ., Բացահայտ և ոչ բացահայտ մակդիրների ճանաչողական արժեքը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական աշխատությունների ժողովածու, No 3, Եր., Երևանի համալսարանի հրատ. Էջ 98-109:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գալստյան Ա., Ֆրանսերենից անգլերեն ներթափանցած գոյական փոխառությունների ձևաբանական յուրացման խնդիրը (XVII-XVIII դդ. նյութի հիման վրա) | Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, No 4, Եր., «Ասողիկ» հրատ. Էջ 3 -14:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Թարգմանության տեսության հարցեր | Աստղիկ, Գիրք թարգմանչաց, No 11, Եր., «Սահակ Պարթև» հրատ. Էջ 44 - 51:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Կնյազյան Ա., Մինասյան Ա., ESP-ն որպես միջազգային կարևորագույն հաղորդակցման միջոց | Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին, Երևան, 1999:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Կնյազյան Ա., Մինասյան Ա., ESP-ն որպես միջազգային գիտական հաղորդակցման կարևորագույն միջոց | «Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար: Թեզիսներ», Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80 ամյակին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն,1999,46-47:
 • Գասպարյան Ս.Ք., Գրիգորյան Գ., Ծիծաղաշարժ չափազանցությունը գեղարվեստական գրականության մեջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, N 3, էջ 2-157, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1993:
 • Гаспарян С.К., М. Саргсян, Символические образы в контексте художественного произведения | Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна, N 972, Харкiвського нацiонального унiверситет, Харкiв, стр. 134-137.
 • Гаспарян С.К., А. Князян, Гендерность в английской паремиологии и фразеологии | Լեզու և գրականություն գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, գիտ. հոդվ. ժողովածու N II, Երևան 2010, 4 էջ:
 • Гаспарян С.К., К вопросу о взаимодействии функциональных стилей в тембральном освещении | Филологические науки, N1, M., 2007 с. 78-84.
 • Гаспарян С.К., А. Князян, Символика как форма выражения образа автора в произведениях Д. Г. Лоуренса | Вестник МГЛУ, выпуск 522, М., 2007 с. 72-79.
 • Гаспарян С.К., А. Князян, Что такое авторский стиль и как он формируется? | Астхик, Гирк таргманчац, No 14-15, Ереван, изд.- во , с.с. 239-258.
 • Гаспарян С.К., А. Князян, К вопросу об изучении индивидуального стиля автора | Филологические науки, No 4, Mосква, с.с. 50-57.
 • Гаспарян С.К., А. Князян, К вопросу об индивидуальном использовании сравнений в произведениях Д. Г. Лоуренса | Астхик, Гирк таргманчац, No 11, Ереван, изд.- во , с.с. 419 - 430.
 • Gasparyan S., A. Chubaryan, R. Karapetyan, Practice in Academic Discource (Advanced Level). Answer Keys | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook Appendix. Lezvakan Horizon, Yerevan, 20 p.
 • Gasparyan S., L. Gasparyan, On the English Translation of "History of Armenia" by Movses Khorenatsi: Questions of Equivalence | Banber Yerevani Hamalsarani: Philology, 135.2, Yerevan, Yerevan University Press pp. 48-58.
 • Gasparyan S., A. Chubaryan, R. Karapetyan, Oral and Written Academic Discourse: Models of Investigation | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1 (8), Lezvakan Horizon, Yerevan, pp. 19-25.
 • Gasparyan S., A. Knyazyan, The Aspect of Gender in English Paremiology and Phraseology | Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, No 2, Yerevan, Lusakn Publishers, 2010, pp. 49-52, (in Russian).
 • Gasparyan S., L. Gasparyan, The Title of Khorenatsi's "History of Armenia" and its English Translation | Banber Yerevani Hamalsarani: Philology / 132.2, Yerevan, Yerevan University Press, 2010, pp. 40-47, (in Armenian).
 • Gasparyan S., The Word Yeghern and the Semantic Field of its Equivalence in English | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1-2 (7), Lusakn Publishers, Yerevan, pp. 138-148.
 • Gasparyan S., The Recreation of Symbolic Images in Literature (pp. 68-74) // In Search of (Non) Sense. / Ed. by Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska, Grzegorz Szpila. | collective monograph Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 293p., (with co-authors).
 • Gasparyan S., Verbal Art: From the Polyphony the Word to Non-Verbality | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1-2 (6), Lusakn Publishers, Yerevan, pp.109-114.
 • Gasparyan S., G. Muradian, European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline, II | European History of English Studies, Edited by Renate Haas and Balz Engler. Published by The English Association. Great Britain: University of Leicester, 240 pages.
 • Gasparyan S., G. Harutyunyan, The Pragmalinguistic Perspective of Metaphor | LATEUM 2008: Language, Speech, Communication, Culture. Lateum International Conference Proceedings, “Maks Press”, Moscow, pp.13-19.
 • Gasparyan S., Metaphoric Displacement – a Reliable Guide in Literary Translation | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1(2), Yerevan, Lusakn Publishers, 2006 pp. 106-110.
 • Gasparyan S., The Linguostylistic and Linguopoetic Analyses in Action | Gitelick, No 16 , Yerevan, p.p. 38-44.
 • Gasparyan S., Concerning the Problem of Understanding Verbal Art | Gitelick, No 10 , Yerevan, p.p. 28-34.
 • Gasparyan S., The Shakespearean World of Imagery | Astghik. Translators’ Book, No 9 - 10, Yerevan, publishers, p.p. 124 - 129.
 • Gasparyan S., A. Matevosyan, On Some Translation Peculiarities in Verbal Art | Hai Keank, weekly newspaper, USA 1999, pp. 4-5.
 • Gasparyan S., On the Problem of Metaphor of Dissimilar | Banber publ. Yerevan 1991, pp. 33-37.
 • Gasparyan S., Philological Phonetics | Manual, Moscow, MGU, 1986, pp. 87-105, (with co-authors).

Թեզիս

 • Gasparyan S., Karapetyan R., Chubaryan A., Academic Discourse in Multicultural Aspects | ESSE 10 International Conference of European Society for the Study of English. ESSE 10 Conference Program (poster session). Italy, Torino: Tipografia Testa-Torino, 2011, էջ 71.

Տե՛ս նաև