Աբրահամ Մամիկոնեից

Hayazg-ից
Աբրահամ Մամիկոնեից
Авраам Мамиконеиц
Boy.jpg
Այլ անուններ: Մամիկոնյան
Անգլերեն: Abraham Mamikoneits
Հայերեն: Աբրահամ Մամիկոնեից
Համառոտ տվյալներ:
VI դարի մատենագիր:Կենսագրություն

Ծննդյան և մահվան տվյալները հայտնի չեն:

Աշխատանքային գործունեություն

Այլ

  • Ստորագրել է որպես աթոռակից Հովհաննես Բ Գաբեղենցի (557–574) կաթողիկոսի՝ Սյունյաց և Աղվանից եպիսկոպոսներին ուղղված երկու թղթերի տակ («Գիրք թղթոց», էջ 78–84): Աղվանից Վաչագան Գ Բարեպաշտ թագավորի խնդրանքով գրել է «Թուղթ առ Վաչագան արքայ Աղուանից» և «Կանոնք Աբրահամու Մամիկոնէից եպիսկոպոսի առ Վաչագան Աղուանից արքայ» խրատականները:
  • Աբրահամ Մամիկոնեիցը համարվում է նաև V դարի հույն եկեղեցական պատմագիր Սոկրատի երկի թարգմանիչը կամ խմբագրողը (Փոքր Սոկրատ կոչված խմբագրությունը): Նրա անունով մեզ է հասել «Պատմութիւն վասն ժողովոյն Եփեսոսի» երկը, որի մեկ այլ խմբագրությունը («Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի» կամ «Պատճառ հաւատոյ վասն տիեզերական և սուրբ ժողովոյն Եփեսոսի, և վասն անօրէնհայհոյությանն Նեստորի»)՝ Նաբովկ քաղաքի VI դարի ասորի հակաքաղկեդոնական եպիսկոպոս Փիլոքսենոս Նաբովկացու (Մաբուգեցի) անունով: Գրվածքը հայագիտության մեջ վերագրվել է կամ վերջինիս (Գարեգին Զարբհանալյան), կամ Վրթանես Քերթողին (Ներսես Ակինյան), կամ Աբրահամ Մամիկոնեիցուն (Բ. Սարգիսյան): Հայ եկեղեցական մատենագրության ուշագրավ գործերից է «Պատմութիւն վասն ժողովոյն Եփեսոսի» երկը, որն առատ նյութ է տալիս Կյուրեղ Ալեքսանդրացու և Նեստորի դավանական վեճի, Եփեսոսի Գ տիեզերական ժողովի, նրա գումարման հանգամանքների, ընթացքի, պետության վերաբերմունքի և միջամտության, կյուրեղյանների ու նեստորականների անհաշտ պայքարի մասին: Անցուդարձերի նկարագրությունից երևում է հեղինակի հակվածությունը դեպի կյուրեղյան-եփեսոսյան դավանությունը: Հայ մատենագրության մեջ գրվածքը եզակի է նշված պատմական դեպքերի հանգամանալի շարադրանքով:

Մատենագիտություն

  • Աբրահամ Մամիկոնեից, Թուղթ առ Վաչագան արքայ Աղուանից, խրատական:
  • Աբրահամ Մամիկոնեից, Կանոնք Աբրահամու Մամինոէից եպիսկոպոսի, խրատական:

Տե՛ս նաև